Odrastanje i učenje kroz priče

Za većinu nas u delu uma lebdi sećanje na priče koje su nam roditelji pričali kada smo bili mali. Koje dete nije bilo zadivljeno i očarano ovim pričama?

(google foto galerija)

Osim što dete prenosi u maštu, koristi od ove aktivnosti su daleko više od toga. Evo nekoliko primera prednosti priča u izgradnji učenja i kognitivne svesti kod dece.

To je senzorni stimulans:

Slušanje priče nije samo pitanje sluha već i stimulisanja više čula jer će dete koje sluša istovremeno gledati slike, dodirivati stranice ili ekran u slučaju digitalnog medija.

Pojačavač radoznalosti i inspiracije:

Dečje knjige su pune svih vrsta crteža, prilika da deca razviju radoznalost postavljanjem pitanja i tako nauče nove stvari. Priče daju deci mnogo različitih ideja koje ih kasnije mogu inspirisati.

Poboljšava rečnik, jezik i razvoj pismenosti:

Priče pomažu da se obogoti dečiji rečnik i promoviše usvajanje i savladavanje jezika. Koristeći se mimikom, dete se takođe podstiče da redom ponavlja reči. Štaviše, to je način da dete shvati da su pisane i izgovorene reči povezane.

Omogućava bolje poznavanje sebe:

Adaptacija dečijih knjiga omogućava im da se identifikuju sa likovima i da u isto vreme shvate da su emocije koje prenose likovi, iste kao i njihove sopstvene (radost, tuga, bes…) Kada je ishod priče pobednički za junaka, onda dete teži da to asimiluje kao sopstvenu ličnu pobedu.

„Odrasli će čitati knjigu da bi se zabavio, dete će čitati knjigu da bi se izgradilo“.

Autor stripova Džoan Sfar

Poboljšava veštine slušanja i promoviše interakciju:

Način na koji se priča priča utiče na detetovu pažnju, a kako priča napreduje poboljšava se veština slušanja deteta. Ovi trenuci omogućavaju detetu da aktivno učestvuje u priči tako što će, na primer, pevati ili se kretati da opiše neki odlomak u priči.

Konsoliduje učenje:

Priče su način pristupa učenju putem neformalne metode i kako dete ponovo čita priču, konsolidacija učenja koje sadrži će doći prirodnije. Priče dozvoljavaju uvođenje različitih pojmova kao što su, na primer, matematički koncepti. Dete se tada može upoznati sa ovim konceptima pre nego što ih pozabavi na formalniji način.

(google foto galerija)

Tačnije o matematici, koja je direktno povezana sa projektom MathandMove, metod koji se koristi jeste da se priče usmere ka matematičkim pojmovima korišćenjem specifičnog rečnika za ovaj predmet kako bi se deca navikla da ga koriste i na taj način unapredila njihovo razumevanje i učenje.

Scroll to Top