RESURSI

Projekat će dati rezultate dostupne na 4 jezika svih partnera (EN, FR, GR i SR).

CILJ: podizanje interesovanja i motivacije među mladim učenicima (6-9 godina) za matematiku korišćenjem kinestetičkih tehnika (kao što je pomeranje celog tela i/ili delova tela) i e-knjiga kako bi pomogli učenicima da identifikuju konkretne elemente stvarnosti i povezuju ih sa apstraktnim matematičkim pojmovima.

Pedagoški okvir

Ovo će postaviti bazu znanja na kojoj će se partnerstvo graditi tokom trajanja projekta. Predviđeni cilj je stvaranje metodologije za nastavnike i porodice koja će ih voditi o tome kako da integrišu pokret i pripovedanje u matematičko učenje.

Pedagoški okvir obuhvata sledeće rezultate projekta:

Istraživačka knjižica o prednostima kretanja i pripovedanja za učenje matematike

Ova brošura pruža teorije i studije koje podržavaju upotrebu kinestetike i pripovedanja kao inovativnih alata za interdisciplinarni pristup nastavi i učenju matematike.

Pedagoški vodič o tome kako primeniti pokret i pripovedanje za učenje matematike

Ovaj vodič predstavlja primere i indikacije za učionicu, ali i za roditelje koji bi bili zainteresovani da istraže kako da implementiraju inovativne pedagogije koje uključuju kretanje i priče sa svojom decom u neformalnom okruženju. Vodič se takođe fokusira na pristupačnost i kako prilagoditi resurse različitim vrstama učenika (učenicima koji ne uče i onima sa različitim socioekonomskim poreklom).

Knjižica o implementaciji

Ova brošura prikuplja povratne informacije i preporuke od vaspitača, roditelja i učenika koji su testirali materijale projekta u različitim kontekstima.

Časovi matematike koji uključuju kretanje

Ovi dokumenti prenose osnovne matematičke pojmove na primarnom nivou kroz motivirajući i angažovan pristup koji uključuje kinestetiku. Da bismo ispunili cilj našeg projekta, ovde predlažemo kombinaciju materijala kako bismo pozvali učenike da aktivno učestvuju u procesu učenja i povećali njihovo samopouzdanje i interesovanje za STEM i matematiku.

Ove lekcije sadrže sledeće rezultate projekta:

12 lekcija koje uključuju kretanje sa adaptacijama za učenike sa posebnim potrebama

Ove lekcije predstavljaju osnovne matematičke koncepte kroz kinestetičke tehnike, tako da se naizgled apstraktne ideje objašnjavaju na način koji podrazumeva da učenici pomeraju svoja tela (u celini ili delimično) da bi razumeli pojmove. Lekcije predstavljaju adaptacije i opcije za osobe koje ne uče i primenljive su na različita okruženja za učenje.

12 listova za vežbanje

Ovi listovi pojačavaju i bolje asimiliraju matematičke koncepte predstavljene u 12 lekcija matematike. Vežbeni listovi su namenjeni da budu dinamični i da pozivaju studente da vežbaju pokrete pojedinačno ili u saradnji, sa drugim učenicima ili članovima porodice.

12 video zapisiOvi montirani video snimci dodaju digitalnu i vizuelnu podršku jer prikazuju pokrete uključene u lekcije i vežbe. Snimci spotova se odvijaju u našim partnerskim školama u Grčkoj i Srbiji.

Math&Move Story E-knjige

Ove e-knjige predstavljaju različite matematičke pojmove koje uvode priče. Ovaj konačni skup resursa zaokružuje multidisciplinarni pristup ovog projekta koji ima za cilj da se istovremeno uhvati u koštac sa različitim tipovima inteligencije: vizuelno-prostornom, jezičko-verbalnom, logičko-matematičkom i telesno-kinestetičkom.

12 e-knjiga uključuje ne samo sve prethodne materijale već i uvodne priče za bolje angažovanje učenika. Takođe je napravljen tehnički izveštaj koji sadrži strukturna i tehnička poboljšanja ovih digitalnih materijala nakon faze testiranja sa nastavnicima i učenicima.

Projekat Math&Move je kofinansiran iz programa ERASMUS+ Evropske unije, i realizovaće se od oktobra 2022. do oktobra 2024. Ova veb stranica i sadržaj projekta odražava stavove autora, a Evropska komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo koje korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

(Šifra projekta: 2022 – 1 – FR01 – KA220 – SCH – 000090086)

Scroll to Top