ΠΟΡΟΙ

Το έργο θα παράγει αποτελέσματα διαθέσιμα στις 4 γλώσσες της σύμπραξης (EN, FR, GR και SR).

ΣΤΟΧΟΣ: αύξηση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων των μικρών μαθητών (ηλικίας 6-9 ετών) προς τα μαθηματικά μέσω της χρήσης κιναισθητικών τεχνικών (όπως η κίνηση ολόκληρου του σώματός  ή/και μερών του σώματος) και ηλεκτρονικών βιβλίων που βοηθούν τους μαθητές να εντοπίζουν συγκεκριμένα στοιχεία της πραγματικότητας και να τα συνδέουν με αφηρημένες μαθηματικές έννοιες.

Παιδαγωγικό πλαίσιο

Αυτό θα δημιουργήσει τη βάση γνώσεων στην οποία θα βασιστεί η σύμπραξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η δημιουργία μιας μεθοδολογίας για εκπαιδευτικούς και οικογένειες που θα τους καθοδηγήσει για το πώς να ενσωματώσουν την κίνηση και την αφήγηση στη μαθηματική μάθηση.

Το παιδαγωγικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα αποτελέσματα του έργου:

Ερευνητικό φυλλάδιο σχετικά με τα πλεονεκτήματα της κίνησης και της αφήγησης για την εκμάθηση μαθηματικών

Αυτό το φυλλάδιο παρέχει θεωρίες και μελέτες που υποστηρίζουν τη χρήση της κιναισθητικής και της αφήγησης ως καινοτόμα εργαλεία για μια διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών.

Παιδαγωγικός οδηγός για τον τρόπο εφαρμογής της κίνησης και της αφήγησης για την εκμάθηση μαθηματικών

Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει παραδείγματα και ενδείξεις για την τάξη αλλά και για γονείς που θα ενδιαφέρονταν να διερευνήσουν πώς να εφαρμόσουν τις καινοτόμες παιδαγωγικές που περιλαμβάνουν κίνηση και ιστορίες με τα παιδιά τους σε μη τυπικά περιβάλλοντα. Ο οδηγός επικεντρώνεται επίσης στην προσβασιμότητα και στον τρόπο προσαρμογής των πόρων σε διαφορετικά είδη μαθητών (μαθητές με ΕΜΔ και άτομα με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο).

Φυλλάδιο εφαρμογής

Αυτό το φυλλάδιο συγκεντρώνει σχόλια και συστάσεις από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που έχουν δοκιμάσει το υλικό του έργου σε διαφορετικά πλαίσια.

Μαθήματα μαθηματικών που περιλαμβάνουν κίνηση

Αυτά τα έγγραφα μεταδίδουν θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες σε πρωτογενές επίπεδο μέσω μιας  ελκυστικής προσέγγισης που περιλαμβάνει την κιναισθητική. Για να επιτύχουμε τον στόχο του έργου μας, προτείνουμε έναν συνδυασμό υλικών για να προκαλέσουμε τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον τους για το STEM και τα μαθηματικά.

Αυτά τα μαθήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αποτελέσματα του έργου:

12 μαθήματα που περιλαμβάνουν κίνηση με προσαρμογές για μαθητές με ειδικές ανάγκες

Αυτά τα μαθήματα παρουσιάζουν βασικές μαθηματικές έννοιες μέσω κιναισθητικών τεχνικών, έτσι ώστε οι φαινομενικά αφηρημένες ιδέες να εξηγούνται με τρόπο που συνεπάγεται ότι οι μαθητές κινούν το σώμα τους (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) προκειμένου να τις κατανοήσουν. Τα μαθήματα παρουσιάζουν προσαρμογές και επιλογές για τους μαθητές με ΕΜΔ και εφαρμόζονται σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

12 φύλλα πρακτικής

Αυτά τα φύλλα ενισχύουν και αφομοιώνουν καλύτερα τις μαθηματικές έννοιες που παρουσιάζονται στα 12 μαθήματα μαθηματικών. Τα πρακτικά φύλλα προορίζονται να είναι δυναμικά και να προσκαλούν τους μαθητές να εξασκήσουν κινήσεις ατομικά ή συνεργατικά, με άλλους μαθητές ή μέλη της οικογένειας.

12 βίντεο

Αυτά τα επεξεργασμένα βίντεο προσθέτουν ψηφιακή και οπτική υποστήριξη καθώς παρουσιάζουν τις κινήσεις που εμπλέκονται στα μαθήματα και τα φύλλα πρακτικής. Οι ηχογραφήσεις των βίντεο πραγματοποιούνται στα συνεργαζόμενα σχολεία μας στην Ελλάδα και τη Σερβία.

Ηλεκτρονικά βιβλία Math&Move Story

Αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία παρουσιάζουν διαφορετικές μαθηματικές έννοιες που εισάγονται από ιστορίες. Αυτό το τελικό σύνολο πόρων ολοκληρώνει τη διεπιστημονική προσέγγιση αυτού του έργου, το οποίο στοχεύει στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων νοημοσύνης: οπτική-χωρική, γλωσσική-λεκτική, λογική-μαθηματική και σωματική-κιναισθητική.

Τα 12 ηλεκτρονικά βιβλία περιλαμβάνουν όχι μόνο όλο το προηγούμενο υλικό αλλά και εισαγωγικές ιστορίες για την καλύτερη συμμετοχή των μαθητών. Έχει επίσης δημιουργηθεί μια τεχνική έκθεση, η οποία περιέχει δομικές και τεχνικές βελτιώσεις σε αυτά τα ψηφιακά υλικά μετά από μια δοκιμαστική φάση με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Το έργο Math&Move συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2024. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

(Κωδικός έργου: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090086)

Scroll to Top