MATEMATIČKE LEKCIJE SA POKRETOM

Korišćenje pokreta za sabiranje do 60
Korišćenje pokreta za prepoznavanje mesnu vrednost iz jednostavnih proračuna
Korišćenje pokreta za prepoznavanje različitih
delova celine
Korišćenje pokreta za učenje geometrijskih linija

Ova lekcija se fokusira na vježbanje dvocifrenog sabiranja tako što učenici moraju da bace kockice kako bi saznali koje 2 cifre da saberu, nakon čega skaču na tačan zbir napisan na tabli za poskoke.

Ova lekcija se fokusira na računske operacije (sabiranje i oduzimanje), kao i na brojanje. Učenici će morati da pronađu tačan odgovor na proračune i tačno prebroje brojeve. Zatim moraju da ubace lopte u odgovarajuće koševe.

Ova lekcija se fokusira na upoznavanje učenika sa vizuelnim prikazom razlomaka tako što će se oni podeliti u grupe i onda grupa ,,izvođača” će izvesti različite pokrete, kako bi ostatak razreda mogao da identifikuje pokrete i koliko učenika iz cele grupe ih izvodi.

Lekcija se fokusira na učenje linija koje se koriste za koncepte geometrije. Učenici moraju pronaći pravu vrstu linije uzimajući u obzir karakteristike svake prema geometrijskim principima. Učenici će pratiti uputstva nastavnika i hodati preko određenih linija.

Korišćenje pokreta za formiranje brojeva množenjem i deljenjem
Korišćenje pokreta za učenje orijentacije u prostoru
Korišćenje pokreta za konstrukciju poliedara i poligona
 
Korišćenje pokreta za semaforsko kodiranje

Lekcija se fokusira na uvežbavanje množenja i deljenja tako što se od učenika traži da zavrte točak da dobiju broj i primenjuju odgovarajuću matematičku operaciju da pokažu kako mogu da formiraju taj broj.

Ova lekcija se fokusira na to da učenici jačaju svoje veštine orijentacije uz pomoć pravaca (napred – nazad, desno – levo).

Ova lekcija se fokusira na izgradnju čvrstih tela nalik poliedrima koristeći materijale i sopstveno telo.

Ova lekcija se fokusira na komunikaciju i izgovor brojeva koristeći semaforsko alfabetsko i numeričko kodiranje.

Korišćenje pokreta za izračunavanje stranica i ivica geometrijskih oblika
Korišćenje pokreta za prepoznavanje digitalnog i analognog vremena
Korišćenje pokreta za određivanje dužine objekta
 
Korišćenje pokreta za razumevanje Venovih dijagrama
 

Ova lekcija se fokusira na to da učenici identifikuju stranice i ivice geometrijskih oblika postavljanjem jednostavnih oblika (krugova, kvadrata, trouglova i pravougaonika) na platno prema znakovima za postavljanje i zajedničkim konstruisanjem novog, složenijeg oblika.

Ova lekcija se fokusira na to da učenici identifikuju analogno i digitalno vreme tako što igraju igru memorije sa karticama, a zatim repliciraju kazaljke na satu svojim telima.

Ova lekcija se fokusira na tome učenico koriste delove svog tela da mere objekte i pretvore dužinu u centimetre, omogućavajući im da vežbaju identifikaciju mernih jedinica.

Ova lekcija se fokusira na upoznavanje učenika sa Venovim dijagramima tako što će ih sortirati u kategorije na osnovu njihovih sličnih ili različitih osobina.

Scroll to Top