Interaktivna nastava matematike u mlađim razredima osnovne škole

Interaktivna nastava je savremeni nastavni sistem koji nastoji da prevaziđe pasivnost učenika i odsustvo interakcije u tradicionalnoj nastavi.

Koncept interaktivne nastave podrazumeva model po kome se određena tema ili zadatak savladava kroz interakciju između učesnika časa i kroz proces interaktivnog učenja u grupi. Često se definiše kao „međuljudski kooperativni odnos učenika” na času čija je svrha da prenese radnju sa nastavnika na učenike.

Interakcija kao osnova interaktivne nastave predstavlja „međusobno delovanje” ljudi koji usvajaju stavove jedni prema drugima i međusobno određuju sopstveno ponašanje. Osnovne karakteristike interakcije su: međusobno delovanje osoba, zauzimanje pozicija i određivanje ponašanja. Rad u grupi. kao osnova interaktivne nastave pruža mogućnost da se učenici aktiviraju na času i postanu aktivni izvođači časa među kojima postoji kvalitetna saradnja.

Photo by Yan Krukau/Pexels

Učenici postepeno pamte tablicu množenja, koristeći je u proračunima. Da bi proverili tačnost onoga što je zapamćeno, ako je jedan faktor manji ili jednak pet, učenici broje brojeve pomnože dodavanjem jednakih zbira. Ako su oba faktora veća od pet onda mogu koristiti pravilo koje ćemo dokazati i objasniti. Pretpostavimo da su m i n prirodni brojevi manji od 5. Brojevi čiji proizvodi čine donji desni deo tabele množenja tada imaju 10-m i 10-n, i oba pripadaju skupu {6, 7, 8, 9 }.

Množenjem datih brojeva dobijamo:

(10 – m) · (10 – n) = 10 · 10 – m · 10 – n · 10 + m · n =

= (10 – m – n) · 10 + m · n =

= [10 – (m + n)] · 10 + m · n.

Za primenu dobijenog izraza, prilikom izračunavanja proizvoda navedenih brojeva, prvo ćemo opisati ulogu brojeva m i n. Broj m određuje koliko je prvi skup faktor manji od 10, a broj n isti za drugi faktor. Proizvod je jednak zbiru u kome prvi sabirak sadrži najmanje dve desetice jer

10 – (m + n) ≥ 2, a drugi najviše deset jer je m · n ≤ 16 (4 · 4 =16).

Opisani način određivanja proizvoda može se odrediti prstima na spojenih ruku, dlanova prema vama. U ovom položaju, palčevi su poslednji prsti i uvek se savijaju.

Ukupan broj savijenih prstiju na levoj ruci jednak je broju opisanom m, a na desnoj n. Ispruženi prsti predstavljaju desetice, odnosno prvi sabirak, a drugi sabirak je proizvod savijenih prstiju. Ovako opisan postupak množenja može se nazvati množenjem prstima. Na ovaj način provera ispravnosti desnog dela je ubrzana tablica množenja, koju učenici najteže pamte.

Primeri:

Najvažniju prednost u interaktivnoj obradi nastavnih jedinica, prema opisanoj strukturi čini značajno veće angažovanje misaonih aktivnosti učenika na osnovu kojih se vrši zaključivanje.

Istovremeno, induktivno rezonovanje se koristi u znatno manjoj meri, uglavnom za potvrđivanje, proširenje i objedinjavanje obrađenih sadržaja. Iako se empirijsko istraživanje odnosi samo na uzorak iz populacije učenika mlađih razreda, može se pretpostaviti da bi radom po našoj metodologiji učenici postigli još bolje rezultate. Korišćenje računara, koje nismo uključili u rad eksperimentalne grupe, pozitivno bi uticalo na postignuća učenika u interaktivnom učenju matematike.


Scroll to Top