Мata&Đuskanje: Krećemo se u ritmu brojeva!

Matematika i STEM obrazovanje uopšte, imaju nesrećnu reputaciju jer ga deca doživljavljavaju kao babarogu. Ovaj fenomen u istraživanju obrazovanja nazvan je „matematička fobija“, i manifestuje se kroz anksioznost i strah koji ometaju decu u rešavanju matematičkih problema. Ovo pitanje(Ovo je kao problem) je istaknuto u nalazima međunarodnih studentskih anketa kao što su ankete Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i PISA ankete, a najnoviji izveštaj iz 2018. pokazuje da u EU-27 oko 23% petnaestogodišnjaka ne dostiže čak ni osnovne nivoe veština iz matematike i nauke. Slabi rezultati posebno preovladavaju među učenicima sa socioekonomskim nedostacima i onima sa poremećajima učenja, kao što je diskalkulija.

Fotografija Karoline Grabovske

Izveštaj Euridike iz 2022. skreće pažnju na ove nalaze i naglašava da „način na koji se matematika i nauke predaju u školama u velikoj meri utiče na stavove učenika prema ovim predmetima, kao i na njihovu motivaciju za učenje i, posledično, na njihovo postignuće .” Na osnovu toga, pokrenuli smo jedinstven projekat koji okuplja zemlje iz različitih regiona Evrope (Belgija, Francuska, Grčka i Srbija) sa ciljem da se inovativnim nastavnim metodama i resursima usmeri na anksioznost i neuspeh postignuća u matematici.

Projekat Mata&Đuskanje će povezati apstraktne matematičke koncepte sa konkretnom stvarnošću učenika uzrasta 6-9 godina korišćenjem pokreta i veština pripovedanja. Projekat se zasniva na pružanju učenicima opipljivih aktivnosti (bilo kroz pokrete celog ili delova tela) koje kontekstualizuju tradicionalne matematičke instrukcije koristeći primere koji aktiviraju njihovu maštu i na taj način ublažavaju stres povezan sa učenjem matematike. Na ovaj način, multidisciplinarni pristup ovog projekta takođe će istovremeno dopreti do raznolikog skupa učenika baveći se različitim inteligencijama: vizuelno-prostornom, jezičko-verbalnom, logičko-matematičkom i telesno-kinestetičkom. 

Fotografija Pavel Daniliuk

Osim toga, kako bi se osiguralo da široki krug učenika može imati koristi od naših resursa, svi materijali će biti dostupni besplatno, uključujući e-knjige koje će sadržati uvodne priče o časovima kinestetičke matematike. Na ovaj način, oni će biti primenljivi za upotrebu ne samo u kontekstu formalnog obrazovanja, već i kod kuće sa porodicom i prijateljima. Takođe ćemo dati prioritet uključivanju učenika sa fizičkim hendikepom, dispraksijom i diskalkulijom tako što ćemo predstaviti adaptacije svih pokreta koje mogu lakše da repliciraju i prate.

Ovaj 24-mesečni projekat pokrenut je u oktobru 2022. godine, a trud partnera je već prisutan kako bi se pružila podrška prilagođena potrebama i učenika i njihovih nastavnika kako bi se ulilo veće samopouzdanje i podstakla ljubav prema učenju matematike. 

Pratite vesti u vezi sa kreiranjem svih ovih resursa projekta i pokretanjem veb sajta našeg projekta!


Bibliografija: 

Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu. (2022). Povećanje postignuća i motivacije u učenju matematike i prirodnih nauka u školama. Kancelarija za publikacije.//data.europa.eu/doi/10.2797/031821

OECD. (2019). Rezultati PISA 2018 (I tom): Šta učenici znaju i mogu. OECD. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

European Education and Culture Executive Agency. (2022). Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2797/031821

OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. OECD. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

Scroll to Top