ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Διάρκεια του έργου :  Οκτώβριος 2022 – Σεπτέμβριος 2024

Η σημασία και η συνάφεια των θεμάτων STEM έχουν δείξει ότι είναι απαραίτητο τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτόν τον τομέα το συντομότερο δυνατό, και τα αξιώματα STEM χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των μικρών μαθητών. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πρώιμη γνωριμία (από το δημοτικό ή και νωρίτερα) με το STEM έχει θετική επίδραση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, υποστηρίζουμε – χάρη σε έρευνες και μελέτες (όπως της PISA του ΟΟΣΑ) – ότι οι επιδόσεις στους τομείς των μαθηματικών και των θετικών επιστημών δεν φθάνουν σε αποδεκτά επίπεδα στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες. Αυτά τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις διδασκαλίας που εφαρμόζονται δεν λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε – από πολύ νωρίς, τα μαθηματικά φαίνονται να αποτελούν πρόκληση ακόμη και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, γεγονός που αποθαρρύνει τους μαθητές και προκαλεί περαιτέρω δυσκολίες στην εκπαίδευση.

Μια μελέτη του Τμήματος Διατροφής, Άσκησης και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης συνέδεσε κιναισθητικές προσεγγίσεις με τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών. Αυτή η μελέτη αναφέρει ότι τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα εάν χρησιμοποιούν το σώμα τους για να μάθουν και ότι βελτιώνονται στα μαθηματικά όταν η διδασκαλία εμπλέκει το σώμα τους.

Μετά από μόλις έξι εβδομάδες εφαρμογής της μελέτης, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν βελτίωσαν τις βαθμολογίες τους σε ένα τυποποιημένο τεστ: τα παιδιά των οποίων η διδασκαλία περιελάμβανε σωματική δραστηριότητα είχαν καλύτερες επιδόσεις και παρουσίασαν διπλάσια βελτίωση από την ομάδα των παιδιών των καθιστικών λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Για την υλοποίηση των στόχων του έργου μας, θα επικεντρωθούμε στη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω της κίνησης με μια πιο βασική έννοια, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους μαθητών (με σωματικές αναπηρίες, δυσπραξία και δυσαριθμησία) και να εφαρμοστεί όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση (σχολείο) αλλά και στο σπίτι με την οικογένεια ή/και τους φίλους.

Αυτά τα μαθήματα μαθηματικών με κίνηση θα εισαχθούν μέσω ιστοριών σε ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία θα αποτελέσουν μια εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για δασκάλους, μαθητές και γονείς. Η ψηφιακή μάθηση είναι ένας καλός τρόπος για να εμπλέξετε τους μαθητές και να αυξήσετε τα κίνητρά τους. Προωθεί επίσης την συμπερίληψη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Όλο το υλικό θα ελεγχθεί από δασκάλους, γονείς και μαθητές. Η συνεργασία θα λάβει υπόψη τα σχόλια, τις συμβουλές και τις συστάσεις τους (οι οποίες θα συγκεντρωθούν σε μια τεχνική έκθεση) και θα συγκεντρώσει επίσης τις αποτιμήσεις τους σε ένα φυλλάδιο που θα είναι διαθέσιμο και χρήσιμο για άλλους πιθανούς χρήστες των πόρων του προγράμματος Math&Move.

Το έργο Math&Move συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2024. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

(Κωδικός έργου: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090086)

Scroll to Top